Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13208
Название: Міжнародний досвід управління прайсингом як основа цінової доступності лікарських засобів
Другие названия: International practices of pricing-management as the basis of availability
Международный опыт управления прайсингом как основа ценовой
Авторы: Назаркіна, В. М.
Назаркина, В. Н.
Nazarkina, V. M.
Немченко, А. С.
Nemchenko, A. S.
Ключевые слова: основні лікарські засоби;ціна;прайсинг;цінова доступність лікарських засобів;essential medicines;price;pricing;availability of medicines;основные лекарственные средства;цена;прайсинг;ценовая доступность лекарственных средств
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Назаркіна, В. М. Міжнародний досвід управління прайсингом як основа цінової доступності лікарських засобів / В. М. Назаркіна, А. С. Немченко // Соціальна фармація в охороні здоров'я. - 2017. - № 2. - С. 24-33.
Краткий осмотр (реферат): Мета: обґрунтування напрямів удосконалення управління прайсингом з метою підвищення доступності ліків для населення України. Матеріали та методи. Проведено аналіз підходів до вирішення проблеми цінової доступності лікарських засобів у різних країнах та на міжнародному рівні. Здійснено зовнішній та внутрішній моніторинг цін на препарати, що підлягають відшкодуванню в Україні: атенолол (C07AB03), сим- вастатин (C10AA01) та сальбутамол (R03AC02). Для аналізу використовувалися цінові показники баз даних міжнародних організацій охорони здоров’я (НАІ, MSH та ін.). Проведено аналіз динаміки міжнародних референтних цін на вказані ЛЗ за 1996-2016 рр. Результати дослідження. Досліджено механізми прайсингу на макро- та мікроекономічному рівнях, розроблено модель управління прайсингом та напрями її удосконалення. Ключовим еле- ментом системи прайсингу є інформаційно-аналітичний блок, що включає оцінку технологій охо- рони здоров’я і забезпечує зворотний зв’язок через моніторинг, тести й оцінку ефективності прай- сингу за показниками доступності ЛЗ. За результатами проведеного зовнішнього та внутрішнього моніторингу встановлено, що ціни на ліки в Україні відносно невисокі, у державному і приватному секторах відрізняються несуттєво. При цьому доступність ЛЗ для населення не забезпечується че- рез відсутність медичного страхування і реімбурсації та низький рівень доходів українців. Висновки. З метою забезпечення цінової доступності ЛЗ необхідно системно вирішувати пи- тання прайсингу і реімбурсації, упорядкувати рецептурний відпуск та впливати на споживання ЛЗ із урахуванням НТА. Соціально-економічну ефективність прайсингу можна забезпечити шляхом реєстрації цін на ЛЗ, а також моніторингу цін і показників доступності ліків.
Aim. To substantiate directions for improving pricing-management in order to increase availability of drugs for the population of Ukraine. Materials and methods. The analysis of approaches to the solution of the problem of availability of medicines in different countries and at the international level was carried out. The external and internal moni- toring of prices was performed for the following drugs to be reimbursed in Ukraine: Atenolol (C07AB03), Simvastatin (C10AA01) and Salbutamol (R03AC02). For the analysis the price indicators of databases of in- ternational health organizations (HAI, MSH, etc.) were used. The dynamics of international reference prices for these drugs for 1996-2016 was analyzed. Results. The mechanisms of pricing at the macro and microeconomic level have been studied; the pric- ing management model and directions for its improvement have been developed. The key element of the pricing system is the information analysis block that includes Health Technologies Assessment (HTA) and provides feedback through monitoring and testing, and evaluation of pricing effectiveness in terms of avail- ability of drugs. Based on the results of the external and internal monitoring it has been found that prices for medicines in Ukraine are relatively low, and they differ insignificantly in the public and private sectors. At the same time, availability of medicines for the population is not provided because of the lack of health insurance and reimbursement and the low income of the Ukrainians. Conclusions. In order to provide availability of medicines it is necessary to systematically solve ques- tions of pricing and reimbursement, regulate dispensing of prescription drugs and affect the drug con- sumption taking into account HTA. The socio-economic effectiveness of pricing can be provided by register- ing drug prices, as well as monitoring of prices and availability of medicines.
Цель: обоснование направлений совершенствования управления прайсингом с целью повы- шения доступности лекарств для населения Украины. Материалы и методы. Проведен анализ подходов к решению проблемы ценовой доступности лекарственных средств в разных странах и на международном уровне. Осуществлен внешний и внутрен- ний мониторинг цен на препараты, подлежащие возмещению в Украине: атенолол (C07AB03), сим- вастатин (C10AA01) и сальбутамол (R03AC02). Для анализа использовались ценовые показатели баз данных международных организаций здравоохранения (НАІ, MSH и др.). Проведен анализ ди- намики международных референтных цен на указанные ЛС за 1996-2016 гг. Результаты исследования. Исследованы механизмы прайсинга на макро- и микроэкономиче- ском уровнях, разработана модель управления прайсингом и направления его совершенствования. Ключевым элементом системы прайсинга является информационно-аналитический блок, включа- ющий оценку технологий здравоохранения и обеспечивающий обратную связь путем мониторин- га и тестов, оценку эффективности прайсинга по показателям доступности ЛС. По результатам про- веденного внешнего и внутреннего мониторинга установлено, что цены на лекарства в Украине относительно невысокие, в государственном и частном секторах отличаются несущественно. При этом доступность ЛС для населения не обеспечивается из-за отсутствия медицинского страхования и реимбур- сации и низкого уровня доходов украинцев. Выводы. С целью обеспечения ценовой доступности ЛС необходимо системно решать вопросы прайсинга и реимбурсации, упорядочить рецептурный отпуск и влиять на потребление ЛС с уче- том НТА. Социально-экономическую эффективность прайсинга возможно обеспечить путем реги- страции цен на ЛС, а также мониторинга цен и показателей доступности лекарств.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13208
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Стаття В.М. Назаркіної, А.С. Немченко. Управління прайсингом.pdf406,66 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.