Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13664
Название: Біофармацевтичне дослідження взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями «in vitro»
Другие названия: The biopharmaceutical study of doxycycline interaction with mineral waters and soft drinks in vitro
Биофармацевтическое исследование взаимодействия доксициклина с минеральными водами и напитками «in vitro»
Авторы: Доброва, А. О.
Матерієнко, А. С.
Головченко, О. С.
Георгіянц, В. А.
Dobrova, A. O.
Materiienko, A. S.
Golovchenko, O. S.
Georgiyants, V. A.
Доброва, А. О.
Материенко, А. С.
Головченко, О. С.
Георгиянц, В. А.
Ключевые слова: доксицикліну капсули;профіль розчинення;катіони металів;комплекси;взаємодія з мінеральними водами;doxycycline capsules;dissolution test;metal cations;complexes;interaction with mineral water;доксициклина капсулы;профиль растворения;катионы металлов;взаимодействие с минеральными водами
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Біофармацевтичне дослідження взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями «in vitro» / А. О. Доброва, А. С. Матерієнко, О. С. Головченко, В. А. Георгіянц // Клінічна фармація. - 2017. - № 3. - С. 55-62.
Краткий осмотр (реферат): При одночасному прийомі антибіотиків групи тетрацикліну з компонентами їжі та напоїв може знижуватись біодоступність, ефективність препарату, змінюватись кінетика його вивільнення. Яскравим прикладом є взаємо- дія доксицикліну з антацидними препаратами, харчовими продуктами, що містять катіони лужноземельних металів, такими як молоко, сир та іншими. Проте експериментальні дані щодо можливої взаємодії доксициклі- ну з мінеральними водами та безалкогольними газованими напоями відсутні. Тому метою статті є вивчення можливої взаємодії доксицикліну з солями лужноземельних металів та її впли- ву на біодоступність в експерименті in vitro. Матеріали та методи. Об’єкти дослідження – капсули доксицикліну хіклату, мінеральні води та напої. В ході дослідження використовували аналітичні ваги Mettler Toledo AB-204/A. Тест «Розчинення» для твердих лікар- ських форм проводили на приладі PharmaTest-DT70 (Німеччина). Кількісний вміст діючої речовини визначали на спектрофотометрі «Specord 200» (Німеччина). Результати. Встановлено збільшення концентрації доксицикліну у середовищі 0,1 М розчину HCl із додаван- ням мінеральних вод: «Карпатська джерельна», «Трускавецька», «Єсентуки № 17», «Поляна квасова», а при до- даванні напою «Спрайт» спостерігається зниження концентрації порівняно із контрольним зразком. Профіль розчинення капсул доксицикліну у середовищі 0,1 М HCl із додаванням мінеральної води «Трускавецька» не є подібним у порівнянні із контрольним зразком. Профілі розчинення інших досліджуваних мінеральних вод та «Спрайту» є подібними. Висновки. Можна зробити припущення щодо можливої взаємодії катіонів кальцію та магнію, наявних у вище- зазначених водах, із молекулою доксицикліну хіклату. В практичному сенсі це означає недопустимість одно- часного прийому досліджуваних мінеральних вод із капсулами доксицикліну хіклату.
When taking the antibiotics of the tetracycline group together with food and drinks the components may decrease bioavailability, the effectiveness of the drug and change the kinetics of its release. A bright example is the interaction of doxycycline with antacid drugs, food products such as milk, cheese and others, containing alkaline earth metal cations. However, the experimental data on the possible interaction of doxycycline with mineral water and soft drinks are absent. Aim. To study the possible interaction of doxycycline with salts of alkaline earth metals and its effect on bioavailability in the experiment in vitro. Materials and methods. The study objects were doxycycline hyclate capsules, mineral waters and soft drinks. During the study a Mettler Toledo AB-204 / A analytical balance was used. The test “Dissolution” for solid dosage forms was performed on a PharmaTest-DT70 device (Germany). The quantitative content of the active substance was determined on a “Specord 200” spectrophotometer (Germany). Results. There was an increase in the concentration of doxycycline in the medium of 0.1 M HCl solution when adding such mineral waters as “Karpatska Dzherelna”, “Truskavetska”, “Essentuki No. 17”, “Polyana kvasova”. With addition of “Sprite” soft drink a decrease in the concentration compared to the control sample was observed. The dissolution profile of doxycycline capsules in the medium of 0.1 M HCl with addition of “Truskavetska” mineral water is not comparable to the control sample. The dissolution profiles of other mineral waters studied and “Sprite” are similar. Conclusions. The assumption can be made about the possible interaction of calcium and magnesium cations in waters mentioned above with the doxycycline hyclate molecule. In practical terms, this means unacceptability of simultaneous intake the mineral waters studied with doxycycline hyclate capsules.
При одновременном приеме антибиотиков группы тетрациклина с компонентами пищи и напитков может снижаться биодоступность, эффективность препарата, меняться кинетика его высвобождения. Ярким приме- ром является взаимодействие доксициклина с антацидными препаратами, пищевыми продуктами, содержа- щими катионы щелочноземельных металлов, такими как молоко, сыр и другими. Однако экспериментальные данные о возможном взаимодействии доксициклина с минеральными водами и безалкогольными газирован- ными напитками отсутствуют. Поэтому целью статьи является изучение возможного взаимодействия доксициклина с солями щелочнозе- мельных металлов и их влияния на биодоступность в эксперименте in vitro. Материалы и методы. Объекты исследования – капсулы доксициклина хиклата, минеральные воды и напит- ки. В ходе исследования использовали аналитические весы Mettler Toledo AB-204 / A. Тест «Растворение» для твердых лекарственных форм проводили на приборе PharmaTest-DT70 (Германия). Количественное содержа- ние действующего вещества определяли на спектрофотометре «Specord 200» (Германия). Результаты. Установлено увеличение концентрации доксициклина в среде 0,1 М раствора HCl с добавлением минеральных вод «Карпатська джерельна», «Трускавецька», «Ессентуки № 17», «Поляна Квасова», а при до- бавлении напитка «Спрайт» наблюдается снижение концентрации по сравнению с контрольным образцом. Профиль растворения капсул доксициклина в среде 0,1 М HCl с добавлением минеральной воды «Трускавець- ка» не является подобным по сравнению с контрольным образцом. Профили растворения других исследуемых минеральных вод и «Спрайта» подобны. Выводы. Можно сделать предположение о возможном взаимодействии катионов кальция и магния, содер- жащихся в вышеупомянутых водах, с молекулой доксициклина хиклата. В практическом смысле это означает недопустимость одновременного приема исследуемых минеральных вод с капсулами доксициклина хиклата.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13664
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
110333-234900-1-PB.pdf307,72 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.