Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13709
Название: Аналіз економічної доступності ветеринарних препаратів у межах сегмента протимаститних засобів
Другие названия: The analysis of economic availability of veterinary preparations in the segment of anti-mastitis medicines
Анализ экономической доступности ветеринарных препаратов в пределах сегмента противомаститных средств
Авторы: Полова, Ж. М.
Назаркіна, В. М.
Polova, Zh. M.
Nazarkina, V. M.
Полова, Ж. М.
Назаркина, В. Н.
Ключевые слова: лікарські засоби;мастит корів;протимаститні ветеринарні препарати;економічна доступність;ветеринарний ринок препаратів;medicines;cow mastitis;anti-mastitis veterinary preparations;price availability;veterinary drug market;лекарственные средства;мастит коров;противомаститные ветеринарные препараты;экономическая доступность;ветеринарный рынок препаратов
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Полова, Ж. М. Аналіз економічної доступності ветеринарних препаратів у межах сегмента протимаститних засобів / Ж. М. Полова, В. М. Назаркіна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т. 3, № 3. – С. 35-41.
Краткий осмотр (реферат): Мета: аналіз економічної доступності препаратів, що застосовуються при лікуванні маститу великої рогатої худоби. Розрахунок прогнозної собівартості нових протимаститних ЛЗ та порівнян- ня з цінами референтних препаратів для виявлення доцільності упровадження їх у виробництво. Матеріали та методи. Теоретичну основу дослідження становлять нормативно-правова база, наукові праці вітчизняних та закордонних учених. Емпірична база дослідження: прайс-листи, дані держстатистики за 2012-2016 рр. Аналіз динаміки індексів цін, показників ліквідності цін та адек- ватності платоспроможності з використанням статистичних методів. Калькулювання собівартості ЛЗ за загальноприйнятою методикою. Результати дослідження. Аналіз законодавства, що регламентує порядок обігу та контролю якості ЛЗ в Україні та країнах ЄС, свідчить про суттєві невідповідності та актуалізує проблеми удо- сконалення нормативної бази з урахуванням світових стандартів. Проведено дослідження доступ- ності ветеринарних препаратів протимаститної дії у 2012-2016 рр. У результаті аналізу індексів цін, а також показників ліквідності та адекватності платоспроможності можна зробити висновки про належну економічну доступність цієї групи препаратів. Проведено калькулювання собівартос- ті запропонованих до упровадження протимаститних препаратів. За результатами розрахунків, прогнозні оптово-відпускні ціни на крем «Аргоцид-К» 100 г, розчин для інтрацистернального уве- дення «Аргоцид» 100 мл і спрей «Аргоцид-мідь» значно нижчі, ніж ціни на референтні препарати. Висновки. Ветеринарні препарати протимаститної дії є доступними для сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання. Виробництво запропонованих до упрова- дження препаратів для лікування і профілактики маститу у корів є економічно доцільним.
Aim. To analyze the availability indexes of the preparations used for the treatment of mastitis in cattle, as well as to calculate the predicted prime cost of new anti-mastitis products compared to the prices of the reference drugs in order to identify the economic feasibility of their introduction into production. Materials and methods. The theoretical basis of the study was the regulatory framework, scientific works of domestic and foreign scientists. The empirical research base was the price lists, state statistics data for 2012-2016. The calculations of price indexes, indexes of price liquidity and adequacy of solvency, the analysis of the dynamics of indicators were conducted using statistical methods. The prime cost of products was calculated by the conventional method. Results. The analysis of legislation that regulates circulation and the quality control of veterinary preparations in Ukraine and the EU countries indicates significant inconsistencies. It makes topical the problems of improving the normative base taking into account the international standards. The study of the availability of veterinary anti-mastitis preparations in 2012-2016 was conducted. As a result of the analysis of price indexes, indexes of price liquidity and availability of prices the conclusion can be made about the proper economic availability of this group of preparations. The prime cost calculation of anti-mastitis products proposed to introduction into production was performed. According to the results of calculations the predicted wholesale prices for the cream “Argocid-C”, 100.0 g, the solution for intracisternal introduction “Argocid”, 100 ml, and the spray “Argocide-copper” are significantly cheaper than the prices for the reference drugs. Conclusions. The veterinary preparations with the anti-mastitis action are available for agricultural enterprises of different forms of ownership and management. The veterinary preparations proposed for the treatment of mastitis in cows is economically feasible to produce.
Цель: анализ показателей доступности препаратов, применяемых при лечении мастита круп- ного рогатого скота. Расчет прогнозной себестоимости новых противомаститных ЛС и сравнение с ценами референтных препаратов для выявления экономической целесообразности внедрения их в производство. Материалы и методы. Теоретическую основу исследования составляют нормативно-право- вая база, научные труды отечественных и зарубежных ученых. Эмпирическая база исследования: прайс-листы, данные госстатистики за 2012-2016 гг. Расчеты индексов цен, показателей ликвид- ности цен и адекватности платежеспособности, анализ динамики показателей с использованием статистических методов. Калькулирование себестоимости ЛС по общепринятой методике. Результаты исследования. Анализ законодательства, регламентирующего порядок обращения и контроля качества ЛС в Украине и странах ЕС, свидетельствует о существенных несоответствиях и актуализирует проблемы совершенствования нормативной базы с учетом мировых стандартов. Проведено исследование доступности ветеринарных препаратов противомаститного действия в 2012-2016 гг. В результате анализа индексов цен, а также показателей ликвидности цен и адек- ватности платежеспособности можно сделать выводы о надлежащей экономической доступности данной группы препаратов. Проведено калькулирование себестоимости предлагаемых к внедрению противомаститных препаратов. По результатам расчетов, прогнозные оптово-отпускные цены на крем «Аргоцид-К» 100 г, раствор для интрацистернального введения «Аргоцид» 100 мл, спрей «Аргоцид-медь» существенно ниже, чем цены на референтные препараты. Выводы. Ветеринарные препараты противомаститного действия доступны для сельскохозяй- ственных предприятий разных форм собственности и хозяйствования. Производство предложен- ных к внедрению препаратов для лечения и профилактики мастита у коров экономически целесо- образно.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13709
Располагается в коллекциях:Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
109912-233911-1-PB.pdf312,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.