Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14134
Название: Карбокситерапія – інноваційний метод у косметології
Другие названия: Карбокситерапия – инновационный метод в косметологии
Carboxytherapy as an innovative method in cosmetology
Авторы: Кононенко, А. В.
Дроговоз, С. М.
Грищенко, Н. В.
Іванцик, Л. Б.
Асадуллаєва, Н. Я.
Штробля, А. Л.
Kononenko, A. V.
Drogovoz, S. M.
Grishchenko, N. V.
Ivantsyk, L. B.
Asadullaeva, N. Ya.
Stroblya, A. L.
Кононенко, А. В.
Дроговоз, С. М.
Грищенко, Н. В.
Иванцык, Л. Б.
Асадуллаева, Н. Я.
Штробля, А. Л.
Ключевые слова: карбокитерапія;вуглекислий газ;колаген;неоваскулізація;регенерація;carboxytherapy;carbon dioxide;collagen;neovasculization;regeneration;карбокситерапия;углекислый газ;коллаген;неоваскулизация;регенерация
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Карбокситерапія – інноваційний метод у косметології / А. В. Кононенко [та ін.] // Клінічна фармація. - 2016. - № 4. - С. 17-23.
Краткий осмотр (реферат): Карбокситерапія – новий метод антивікових процедур для шкіри, який клінічно підтвердив свою ефективність і безпеку і має добрі перспективи застосування в косметології. Проте, систематизована інформація про меха- нізми дії, які обґрунтовують її застосування в косметології та фармації, відсутня. Тому метою даного огляду є обґрунтування механізмів локальної дії СО2 в косметології. В косметології дія карбокситерапії забезпечується багатофакторними механізмами: рефлекторно-хемосенсорними (вплив на хеморецептори), механо-рефлек- торними (зони Захарія-Геда, барорецептори), біохімічними (зміна концентрації СО2 в крові), які створюють у шкірі умови для системної саморегуляції і підтримки. Саме завдяки полівалентному механізму дії фармако- динаміка СО2-терапії в косметології включає різноманітні локальні і резорбтивні фармакологічні ефекти на шкіру: посилення вазодилатації, оксигенації, неоваскулізації, кровотоку і лімфотоку, відновлення еластичності і тургору шкіри; згладжування ознак фотостаріння (ефект антистаріння); ліфтинг і розгладження зморшок; зняття стресу і втоми шкіри; якісне поліпшення текстури шкіри; освітлення і вирівнювання кольору шкіри; зменшення набряків і пастозності, зміцнення шкіри навколо очей; відновлення імунітету і зняття запален- ня шкіри (акне, розацея); антибактеріальний ефект (знищення бактерій, що викликають рубець вугрів акне); стимуляція ангіогенезу і пригнічення меланогенезу; скорочення місцевої жирової тканини (розщеплення жирів), виведення токсинів; посилення функції потових і сальних залоз. Карбокситерапія допомагає при появі ознак старіння шкіри (зморшок і подвійного підборіддя), сприяє корекції фігури (целюліт), усуває багато косметичних дефектів (розтяжки, темні кола), сприяє відновленню шкіри після агресивних методів омолодження і в реабі- літаційний період після опіків.
Карбокситерапия – новый метод антивозрастных процедур для кожи, который клинически подтвердил свою эффективность и безопасность и имеет хорошие перспективы применения в косметологии. Однако система- тизированная информация о механизмах действия, которые обосновывают ее применение в косметологии и фармации, отсутствует. Поэтому целью данного обзора является обоснование механизмов локального дей- ствия СО2 в косметологии. В косметологии действие карбокситерапии обеспечивается многофакторными механизмами рефлекторно-хемосенсорными (влияние на хеморецепторы), механо-рефлекторными (зоны За- хария-Геда, барорецепторы), биохимическими (изменение концентрации СО2 в крови), которые создают в коже условия для системной саморегуляции и поддержки. Именно благодаря поливалентному механизму действия фармакодинамика СО2-терапии в косметологии включает разнообразные локальные и резорбтивные эффекты на кожу: усиление вазодилатации, оксигенации, неоваскулизации, кровотока и лимфотока, восстановление эластичности и тургора кожи; сглаживание признаков фотостарения (эффект антистарения), лифтинг и разглаживание морщин; снятие стресса и усталости кожи; качественное улучшение текстуры кожи, освет- ление и выравнивание цвета кожи; уменьшение отеков и пастозности, укрепление кожи вокруг глаз, восста- новление иммунитета и снятие воспаления кожи (акне, розацеа), антибактериальный эффект (уничтоже- ние бактерий, вызывающих рубец угрей акне), стимуляция ангиогенеза и угнетение меланогенеза; сокращение местной жировой ткани (расщепление жиров), вывод токсинов и усиление функции потовых и сальных желез. Карбокситерапия помогает при появлении признаков старения кожи (морщин и двойного подбородка), способ- ствует коррекции фигуры (целлюлит), устраняет многие косметические дефекты (растяжки, темные круги), способствует восстановлению кожи после агрессивных методов омоложения и в реабилитационный период после ожогов.
Carboxytherapy is a new method of anti-aging treatments for the skin, which has clinically confirmed its efficacy and safety, and has good prospects of application in cosmetology. However, there is no systematization of the information about the mechanisms of action that can substantiate its use in cosmetics and pharmacy. Therefore, the aim of this review is to study the mechanisms of action of local effects of CO2 in cosmetology. In cosmetology the effect of carboxytherapy is provided by multifactorial mechanisms of reflex hemosensor (the impact on chemoreceptors), mechanical reflex (Zecharia zone-Ged, baroreceptors), biochemical (the change in the CO2 concentration in the blood), which create the conditions for the system of self-regulation and support in the skin. It is due to the polyvalent mechanism of action the CO2 therapy pharmacodynamics in cosmetology includes a variety of local and resorptive effects on the skin: increased vasodilation, oxygenation, neovasculization of the blood- and lymph flow; restoration of elasticity and the skin turgor; smoothing of photo-aging signs (the anti-aging effect); lifting and smoothing of wrinkles; relief of stress and skin fatigue; the qualitative improvement of the skin texture; lighting and colour alignment; reduction of swelling and pastosity; strengthening the skin around the eyes; the immunity restoration and removal of the skin inflammation (acne, rosacea); the antibacterial effect (elimination of bacteria that cause acne scars); stimulation of angiogenesis and inhibition of melanogenesis; reduction in the local adipose tissue (lipolysis); eliminatation of toxins; intensification of the sweat and sebaceous glands function. Carboxytherapy helps when the signs of the skin aging (wrinkles and double chin) appear, contributes to the figure correction (cellulitis), eliminates many cosmetic defects (stretch marks, dark circles), and promotes to the skin restoration after aggressive methods of rejuvenation and rehabilitation after burns.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14134
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармакологiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
17-23.pdf271,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.