Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14150
Название: Ноотропні властивості тетрапептиду acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (KK-1) на моделі хвороби Альцгеймера у щурів, зумовленої хронічним введенням скополаміну
Другие названия: The nootropic properties of the tetrapeptide acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (KK-1) on the model of scopolamine-induced Alzheimer’s disease in rats
Ноотропные свойства тетрапептида acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (KK-1) на модели болезни Альцгеймера у крыс, обусловленной хроническим введением скополамина
Авторы: Дейко, Р. Д.
Штриголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Колобов, О. О.
Симбірцев, А. С.
Deiko, R. D.
Shtrygol’, S. Yu.
Gorbach, T. V.
Kolobov, O. O.
Simbirtsev, A. S.
Дейко, Р. Д.
Штрыголь, С. Ю.
Горбач, Т. В.
Колобов, А. А.
Симбирцев, А. С.
Ключевые слова: Alzheimer’s disease;neuroprotection;melanocortins;tetrapeptide;experiment;хвороба Альцгеймера;нейропротекція;меланокортини;тетрапептиди;експеримент;болезнь Альцгеймера;нейропротекция;меланокортины;тетрапептид;эксперимент
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Ноотропні властивості тетрапептиду acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (KK-1) на моделі хвороби Альцгеймера у щурів, зумовленої хронічним введенням скополаміну / Р. Д. Дейко, С. Ю. Штриголь, Т. В. Горбач, О. О. Колобов, А. С. Симбірцев // Клінічна фармація. - 2016. - № 4. - С. 52-61.
Краткий осмотр (реферат): Удосконалення терапії хвороби Альцгеймера (ХА) – одне з найактуальніших завдань сучасної медицини та фар- мації. Перспективним є створення та фармакологічне вивчення оригінальних лікарських засобів для її терапії. Перспективним класом таких засобів є нейропротектори. У НДІ Особливо чистих біопрепаратів створено те- трапептид acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (лабораторний шифр КК-1). В експерименті на моделі церебральної ішемії КК-1 виявляє потужні нейропротекторні та ноотропні властивості. Мета дослідження – дослідити ноотропні властивості КК-1 на моделі ХА. У щурів моделювали скополамін-зумовлену ХА. Протягом 10 днів їх лікували пеп- тидом КК-1 (0,1 мг/кг інтраназально, 1 раз на день) або препаратом порівняння (донепезил, 1 мг/кг внутріш- ньошлунково, 1 раз на день). Після терапії оцінювали функціональний стан ЦНС щурів за тестами відкритого поля (ВП), екстраполяційного вивільнення (ЕВ) та умовного рефлексу пасивного уникнення (УРПУ). У гомогенаті цілого головного мозку (ГМ) та синаптосомах ГМ спектрофотометрично визначали рівень ацетилхоліну (АХ) та активність ацетилхолінестерази (АХЕ). Досліджуваний фармакологічний препарат КК-1 зменшує стрес- зумовлену тривожну поведінку щурів із модельною ХА за тестом ВП, підвищуючи їх орієнтовно-дослідницьку активність (у 1,4 рази, р<0,05) та зменшуючи емоційні реакції (на 44%, р<0,05). В тесті ЕВ пептид КК-1 по- кращує когнітивні функції щурів, зменшуючи час пірнання під край циліндра у 4,7 рази (р<0,05). За тестом УРПУ встановлено високу антиамнестичну активність досліджуваного препарату (56,5% та 81,5% на 1 та 10 день після терапії відповідно). За усіма показниками КК-1 перевершує активність донепезилу. Механізм ноотропної дії КК-1 на моделі ХА полягає у підвищенні рівня АХ в синаптосомах М-холінергічних рецепторів, імовірно, шля- хом стимуляції його синтезу. КК-1 помірно пригнічує АХЕ, чим додатково сприяє накопиченню АХ в синаптичній щілині холінергічного синапсу. Можливою є також взаємодія тетрапептиду КК-1 із Gq/G11-зв’язаними М1-, М3-, та М5- холінергічними рецепторами за принципом позитивної алостеричної модуляції.
Improvement of Alzheimer’s disease (AD) therapy is one of the most important tasks of the modern medicine and pharmacy. Creation and the pharmacological study of the original medicines for treating AD are promising. The most promising class of these drugs is neuroprotectors. In the Research Institute of Highly Pure Biopreparations the tetrapeptide acetyl-(DLys)- Lys-Arg-Arg-amide (the laboratory code – KK-1) has been synthesized. Under the conditions of the pre-clinical study it has demonstrated the pronounced neuroprotective and nootropic properties on the model of cerebral ischemia. The aim of the current work is to study the nootropic properties of KK-1 on the model of AD in rats. The scopolamine-induced AD in rats was reproduced. For 10 days the rats with AD model were treated with KK-1 (0.1 mg/kg intranasally once a day) or with the reference medicine donepezil (1 mg/kg orally once a day). After the therapy the functional state of the rats’ CNS was evaluated using the open-field test (OFT), extrapolation escape task (EET) and the test of the conditioned reflex of passive avoidance (CRPA). The level of acetylcholine (Ach) and the activity of acetylcholinesterase (ACE) were measured using spectrophotometry in the whole brain homogenate and brain synaptosoms. The peptide KK-1 studied reduced the stress-related anxiety in OFT in rats, increased their exploratory activity (by 1.4 times, р<0.05 compared to the pathology group) and decreased the emotional response on the stress (by 44%, р<0.05). In EET the tetrapeptide KK-1 stimulated the rats’ cognitive functions, decreased the time of escape by 4.7 times (р<0.05 compared to the pathology group). Under the conditions of the CRPA test the high anti-amnestic activity of KK-1 was found (56.5% on the 1st day after the therapy and 81.5% on the 10th day). According to all indices the activity of KK-1 exceeded the reference medicine donepezil. The mechanism of the KK-1 nootropic action is in the increase of the Ach level in the rats’ brain synaptosoms probably due to stimulation of its synthesis. The peptide KK-1 moderately inhibits the ACE leading also to the Ach level increase in the cholinergic synapse synaptic cleft. It is likely that the peptide KK-1 has an effect on the Gq/G11-peptide-coupled М1-, М3-, and М5-cholinergic receptors as a positive allosteric modulator.
Усовершенствование терапии болезни Альцгеймера (БА) – одно из наиболее актуальных заданий современной медицины и фармации. Перспективно создание и фармакологическое исследование оригинальных лекарствен- ных средств для ее терапии. Перспективным классом таких средств являются нейропротекторы. В НИИ Особо чистых биопрепаратов создан пептид acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (лабораторный шифр КК-1). В экспери- менте на модели церебральной ишемии КК-1 демонстрирует выраженные нейропротекторные и ноотропные свойства. Цель исследования – изучить ноотропные свойства КК-1 на модели БА. У крыс моделировали скополамин- обусловленную БА. На протяжении 10 дней осуществляли терапию фармакологическим препаратом КК-1 (0,1 мг/кг интраназально 1 раз в день) или препаратом сравнения (донепезил, 1 мг/кг внутрижелудочно 1 раз в день). После терапии оценивали функциональное состояние животных по тестам открытого поля (ОП), экстрапо- ляционного избавления (ЭИ) и условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ). В гомогенате целого головного мозга (ГМ) и синаптосомах ГМ спектрофотометрически определяли уровень ацетилхолина (АХ) и активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ). Исследуемый препарат КК-1 уменьшает стресс-обусловленную тревожность крыс с моделью БА в тесте ОП, повышая их ориентировочно-исследовательскую активность (в 1,4 раза, р<0,05) и уменьшая уровень эмоциональных реакций (на 44%, р<0,05). В тесте ЭИ тетрапептид КК-1 повышает ког- нитивные функции крыс, уменьшая время подныривания под край цилиндра в 4,7 раза (р<0,05 с группой пато- логии). По тесту УРПИ установлена высокая антиамнестическая активность КК-1 (56,5% и 81,5% на первые и десятые сутки соответственно). По всем показателям КК-1 превышает активность препарата сравнения донепезила. Механизм ноотропного действия КК-1 на модели БА заключается в повышении уровня АХ в си- наптосомах ГМ, вероятно, за счет стимуляции его синтеза. КК-1 умеренно угнетает АХЭ, чем дополнительно способствует накоплению АХ в синаптической щели холинергического синапса. Вероятно также взаимодей- ствие пептида КК-1 с Gq/G11-связанным М1-, М3-, и М5-холинергическими рецепторами по принципу позитивной аллостерической модуляции.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14150
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фармакологiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
52-61.pdf495,91 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.