Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15850
Title: Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю
Other Titles: The increase of the drug therapy rationality in an elderly patient of the therapeutic profile
Повышение рациональности лекарственной терапии у пожилых больных терапевтического профиля
Authors: Грінцов, Є. Ф.
Гринцов, Е. Ф.
Grintsov, Ie. F.
Мороз, В. А.
Moroz, V. A.
Сахарова, Т. С.
Sakharova, T. S.
Андрєєва, О. О.
Андреева, Е. А.
Andrieieva, O. O.
Keywords: небезпеки, пов’язані із застосуванням ліків;поліпрагмазія;побічні дії ліків;пацієнти літнього віку;risks associated with the use of drugs;polypragmasy;side effects of medicines;elderly patients;опасности;связанные с применением лекарств;полипрагмазия;побочные действия лекарств;пациенты пожилого возраста
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Підвищення раціональності лікарської терапії у літніх хворих терапевтичного профілю / Є. Ф. Грінцов, В. А. Мороз, Т. С. Сахарова, О. О. Андрєєва // Клінічна фармація. – 2018. – Т. 22, № 1. – С. 14-19. doi : 10.24959/cphj.18.1453
Abstract: Враховуючи тенденцію до старіння населення у всьому світі, а також частоту зустрічаємості, поліморбідність та особливості перебігу супутньої патології у літніх хворих, підвищення раціональності фармакотерапії цієї групи пацієнтів мають значну медико-соціальну вагу. Мета роботи . Підвищення раціональності використання лікарських препаратів у осіб літнього і похилого віку. Матеріали та методи . Проаналізовано 105 стаціонарних історій хвороби пацієнтів у віці старше 65 років на предмет відповідності призначень препаратів міжнародним рекомендаціям Американської геріатричної асо - ціації 2015 року. Останні передбачали співвіднесення певного препарату до категорій або не рекомендованих до застосування у літніх людей, або застосування яких слід уникати при певних захворюваннях і синдромах, або які є потенційно небезпечними. Результати . У 73 % випадків встановлено призначення лікарських препаратів, що входять у списки не рекомен - дованих у літніх пацієнтів з різною силою доказів та протипоказань. Крім того, в 34,4 % спостережень встанов - лена нераціональність призначення окремих препаратів і в 57,1 % – некоректне дозування за стандартизова - ним показником Medication Appropriateness Index. Виявлений високий рівень поліпрагмазії. Висновки . Зроблені висновки щодо шляхів підвищення раціональності лікарського лікування літніх пацієнтів.
Taking into account the tendency to aging population around the world, as well as the frequency of occurrence, poly - morbidity and peculiarities of the course of the concomitant pathology in elderly the increase of the rationality of pharmacotherapy in this group of patients has a significant medical and social value. Aim . To increase the rational use of drugs in the elderly and old age. Materials and methods . 105 Inpatient medical histories of patients aged over 65 years old were analyzed for the purpose of conformity of drug prescribing with the international recommendations of the American Geriatric Associa - tion of 2015. These recommendations included the correlation of a particular drug to the category of drugs that are not recommended for use in the elderly or the category of drugs which use should be avoided in certain diseases and syndromes, or potentially dangerous. Results . In 73 % of cases there were prescriptions of drugs included in the list of those that were not recommended in elderly patients with different strength of evidence and contraindications. In addition, in 34.4 % of observations, the inappropriateness of the prescription of individual drugs was identified, and in 57.1 % there was incorrect dosing ac - cording to the standardized Medication Appropriateness Index. A high level of polypragmasy was revealed. Conclusions . Conclusions are made concerning the ways of improving the rationality of drug therapy of elderly patients.
Учитывая тенденцию к старению населения во всем мире, а также частоту встречаемости, полиморбидность и особенности течения сопутствующей патологии у пожилых больных, повышение рациональности фармако - терапии этой группы пациентов имеет значительный медико-социальный вес. Цель работы . Повышение рациональности использования лекарственных препаратов у лиц пожилого и стар - ческого возраста. Материалы и методы . Проанализировано 105 стационарных историй болезни пациентов в возрасте старше 65 лет на предмет соответствия назначений препаратов международным рекомендациям Американской гери - атрической ассоциации 2015 года. Последние предусматривали соотнесение определенного препарата к катего - риям либо не рекомендованных к применению у пожилых людей, либо применение которых следует избегать при определенных заболеваниях и синдромах, либо потенциально опасных. Результаты . В 73 % случаев установлено назначение лекарственных препаратов, входящих в списки не реко - мендованных у пожилых пациентов с разной силой доказательств и противопоказаний. Кроме того, в 34,4 % наблюдений установлена нерациональность назначения отдельных препаратов и в 57,1 % – некорректное до - зирование согласно стандартизированному показателю Medication Appropriateness Index. Обнаружен высокий уровень полипрагмазии. Выводы . Сделаны выводы о путях повышения рациональности лекарственного лечения пожилых пациентов.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15850
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-19.pdf305,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.