Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15859
Название: The standardized model of alcoholic anesthesia for the purposeful screening of analeptics
Авторы: Kabachna, I. V.
Кабачна, І. В.
Дроговоз, С. М.
Drogovoz, S. M.
Kabachnyy, V. I.
Кабачний, В. І.
Кабачный, В. И.
Сердюкова, Ю. Ю.
Serdiukova, Yu. Yu.
Ключевые слова: alcohol;anesthesia;heterocide;analeptic;awakening effect;respiratory rate;respiratory center;алкоголь;наркоз;гетерозид;аналептик;пробуджуючий ефект;частота дихання;дихальний центр;алкоголь;наркоз;гетерозид;аналептик;пробуждающий эффект;частота дыхания;дыхательный центр
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: The standardized model of alcoholic anesthesia for the purposeful screening of analeptics / I. V. Kabachna, S. M. Drogovoz, V. I. Kabachnyy, Yu. Yu. Serdiukova // Клінічна фармація. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 4-10. doi : 10.24959/cphj.17.1440
Краткий осмотр (реферат): The analysis of pathogenetic mechanisms of development of urgent conditions (anesthesia, asphyxia, hypoxia, shock, collapse, bacterial intoxication, poisoning by chemical compounds or drugs suppressing the function of the central nervous system) suggests that among urgent therapies analeptic drugs (AD) are of a paramount importance. At the same time, their assortment has not only been updated in the last 50 years, but reduced to 6 drugs. This situation is conditioned by the absence of the standard for selecting AD. Aim. To create a standard for selecting AD which can quantitatively (statistically reliable) evaluate both the level of the awakening effect in general and its mechanism (namely its analeptic action); compare and determine the priorities of further study of substances; create theoretical foundations for the purposeful search of AD and optimize the scientific research. Materials and methods. During the research the procedure of AD selection was developed experimentally. It consists in intraperitoneal introduction of the narcotic agent (ethanol) in the optimal dose; introduction of a classical analeptic sulfocamphocaine (SCC) in the standard dose at the peak of anesthesia to one group of mice, while the second group received the substance studied (Heterocide-31) with the subsequent recording of the anesthesia duration, dynamics of the frequency of respiratory movements, assessment of the psychomotor state and physiological functions of animals during anesthesia and after awakening assuming that in the course of the experiment the specific dose-time conditions for introduction of substances are observed. Results. The results of the study show that the maximum efficacy (18.2 %) was achieved by Hetero с ide-31 in the dose of 1 mg / kg, while the optimal dose of SCC (20 mg / kg) accelerated awakening of animals by 19.5 %. Thus, Hetero - cide-31 showed almost identical activity in the concentration of 20 times lower than SCC. The fact that after introduc - tion of Heterocide-31 the respiratory rate (RR4) significantly increases (p <0.05) by 1.6 times already within the first minute compared to the control group, and the maximum (125) respiratory movements / min in the reference drug group is achieved only in 6 min (RR5) indicates the 6-fold advantage of Heterocide-31 by the rate of the respiratory center stimulation and allows referring the latter to a number of promising analeptics. Conclusions . The model of pharmacological screening proposed accelerates the purposeful search of original AD, has a complete novelty, originality, easy in repeatability, economic, environmental and humanistic advantages, namely it reduces time and the number of laboratory animals, the cost of experiments, increases the information value of the ex - periments. The method has been tested on heterosides and suggests that derivatives of sulfur and nitrogen-containing heterocycles are promising for the search of original AD having a significant advantage over classical analeptics.
Аналіз патогенетичних механізмів розвитку невідкладних станів (шок, колапс, наркоз, асфіксія, гіпоксія, бак - теріальна інтоксикація, отруєння хімічними сполуками або ліками, що пригнічують функції ЦНС) свідчить, що серед препаратів ургентної терапії аналептичні препарати (АП) відіграють першорядну роль. За 50 років їх асортимент не тільки не оновлювався, але і скоротився до шести найменувань. Це обумовлено відсутністю стандарту для пошуку АП. Метою наших досліджень стало створення стандарту для відбору АП, що дозволяє кількісно (статистично достовірно) оцінити як рівень пробуджуючого ефекту в цілому, так і його механізм (саме частку аналептичної дії); порівняння і визначення пріоритетів подальшого вивчення субстанцій; створення теоретичних основ ці - леспрямованого пошуку АП та оптимізація наукових досліджень. Матеріали та методи. В ході дослідження експериментально відпрацьована методика відбору АП: внутріш - ньоочеревинне введення в оптимальній дозі наркотизуючого препарату (етанолу); введення на піку наркозу од - ній групі мишей стандартної дози класичного аналептика (сульфокамфокаїну), а другій – досліджуваної суб - станції (гетерозиду-31) з наступною фіксацією тривалості наркозу, динаміки частоти дихальних рухів, оцінки психомоторного стану і фізіологічних функцій тварин у наркозі і після пробудження за умови, що в ході екс - перименту дотримані конкретні дозо-часові умови введення речовин. Результати дослідження свідчать, що максимальна ефективність (18,2 %) досягалася гетерозидом-31 в дозі 1 мг/кг, в той же час оптимальна доза СКК (20 мг/кг) прискорювала пробудження тварин на 19,5 %. Таким чином, субстанція гетерозид-31 у концентрації в 20 разів менше, ніж у СКК виявляла майже однакову активність. Той факт, що після її введення вже впродовж першої хвилини частота дихання (ЧД4) достовірно (p <0,05) збільшується в 1,6 рази в порівнянні з контрольною групою, а максимум (125) дихальних рухів/хвилину в групі препара - ту порівняння досягається тільки через 6 хвилин (ЧД5) свідчить про 6-ти кратну перевагу Гетерозиду-31 за швидкістю стимуляції дихального центру і дозволяє віднести останній до ряду перспективних аналептиків. Висновки . Запропонована модель фармакологічного скринінгу прискорює цілеспрямований пошук оригіналь - них АП, має повну новизну, оригінальність, легкість при відтворенні, економічні, екологічні та гуманістичні переваги: скорочує кількість часу і лабораторних тварин, зменшує вартість дослідів, збільшує інформатив - ність експериментів. Методика апробована на гетерозидах і свідчить, що похідні сірко- і азотовмісних гетеро - циклів є перспективними для пошуку оригінальних АП, які мають значну перевагу в порівнянні з класичними аналептиками.
Анализ патогенетических механизмов развития неотложных состояний (шок, коллапс, наркоз, асфиксия, ги - поксия, бактериальная интоксикация, отравление химическими соединениями или лекарствами, подавляю - щими функции ЦНС) свидетельствует о том, что среди препаратов ургентной терапии аналептические препа - раты (АП) играют первостепенную роль. За 50 лет их ассортимент не только не обновлялся, но и сократился до шести наименований. Это обусловлено отсутствием стандарта для поиска АП. Целью наших исследований стало создание стандарта для отбора АП, что позволяет количественно (статисти - чески достоверно) оценить как уровень пробуждающего эффекта в целом, так и его механизм (именно долю аналептического действия); сравнение и определение приоритетов дальнейшего изучения субстанций; соз - дание теоретических основ целенаправленного поиска АП и оптимизирование научных исследований. Материалы и методы. В ходе исследования экспериментально отработана методика отбора АП: внутрибрю - шинное введение в оптимальной дозе наркотизирующего средства (этанола); введение на пике наркоза од - ной группе мышей стандартной дозы классического аналептика (сульфокамфокаина), а второй – исследуемых субстанций (гетерозида-31) с последующей фиксацией продолжительности наркоза, динамики частоты ды - хательных движений, оценки психомоторного состояния и физиологических функций животных в наркозе и после пробуждения при условии, что в ходе эксперимента соблюдены конкретные дозо-временные условия введения веществ. Результаты исследования показывают, что максимальная эффективность (18,2 %) достигалась гетерози - дом-31 в дозе 1 мг/кг, в то же время оптимальная доза СКК (20 мг/кг) у скоряла пробуждение животных на 19,5 %. Таким образом, гетерозид-31 в концентрации в 20 раз меньше, чем у СКК проявлял почти одинаковую активность. Тот факт, что после введения Гетерозида-31 уже на протяжении первой минуты частота дыхания (ЧД4) достоверно (p<0,05) увеличивается в 1,6 раз по сравнению с контрольной, а максимум (125) дыхатель - ных движений/минуту в группе препарата сравнения достигается только через 6 минут (ЧД5) свидетельству - ет о 6-ти кратном преимуществе гетерозида-31 по скорости стимуляции дыхательного центра и позволяет отнести последний к ряду перспективных аналептиков. Выводы . Предложенная модель фармакологического скрининга ускоряет целенаправленный поиск оригиналь - ных АП, имеет полную новизну, оригинальность, легкость при воспроизведении, экономические, экологиче - ские и гуманистические преимущества: уменьшает количество времени и лабораторных животных, стоимость опытов, увеличивает информативность экспериментов. Методика апробирована на гетерозидах и свидетель - ствует, что производные серо- и азотсодержащих гетероциклов являются перспективными для поиска ориги - нальных АП, имеющих значительное преимущество по сравнению с классическими аналептиками.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15859
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
4-10.pdf330,26 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.