Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15990
Название: Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціону
Другие названия: Влияние препаратов сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и метформина на обмен мочевой кислоты у крыс с нарушениями метаболизма, вызванными протамина сульфатом на фоне атерогенного рациона
The effect of goutweed (Aegopodium podagraria L.) preparations and metformin on the uric acid exchange in rats with the metabolic disorders induced by protamine sulphate against the background of atherogenic diet
Авторы: Товчига, О. В.
Tovchiga, O. V.
Ключевые слова: щури;яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.);дисліпідемія;ксантиноксидаза;сечова кислота;rats;goutweed (Aegopodium podagraria L.);dyslipidemia;xanthine oxidase;uric acid;крысы;сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.);дислипидемия;ксантиноксидаза;мочевая кислота
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Товчига, О. В. Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціону / О. В. Товчига / Клінічна фармація. – 2017. – Т. 21, № 4. – С. 22-30. doi : 10.24959/cphj.17.1436
Краткий осмотр (реферат): Настойка та екстракт надземної частини яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) характеризуються спри - ятливим впливом на обмін сечової кислоти, ліпідів та мають протидіабетичну активність. Настойка здатна підвищувати ефективність метформіну в експерименті. Враховуючи залучення порушень обміну сечової кис - лоти до патогенезу «хвороб цивілізації», доцільно оцінити можливість корекції цих порушень препаратами яглиці при поєднаному застосуванні з метформіном. Мета даного дослідження – визначити вплив настойки та екстракту яглиці звичайної та їх комбінацій з мет - форміном на обмін сечової кислоти у щурів із первинним порушенням обміну ліпідів. Матеріали та методи . Модель передбачала поєднання атерогенного раціону із введенням протаміну суль - фату. Екстракт та настойку яглиці (1 г/кг та 1 мл/кг відповідно внутрішньошлунково), метформін (50 мг/кг внутрішньошлунково), а також їх комбінації вводили впродовж усього терміну відтворення моделі. Визначено активність ксантиноксидази (КСО) печінки та нирок, вміст сечової кислоти в цих органах та плазмі крові, а також її ниркову екскрецію в умовах водного діурезу. Результати . У щурів, які одержували атерогенний раціон у поєднанні зі введенням протаміну сульфату, помір - но знижується рівень сечової кислоти в нирках та її ниркова екскреція за незмінної активності КСО та вмісту сечової кислоти у печінці та плазмі крові. На тлі метформіну, настойки яглиці, комбінації цих засобів, а також комбінації метформіну з екстрактом яглиці зареєстроване пригнічення активності КСО печінки, на тлі настой - ки ( per se та в комбінації з метформіном) та екстракту яглиці – також і КСО нирок. Вміст сечової кислоти в печінці при цьому достовірно не змінювався в усіх групах, у плазмі крові – зменшувався лише за введення настойки per se та дещо зростав за введення комбінації метформіну з екстрактом (відносно інших груп лікованих тва - рин, але не відносно інтактного контролю), у нирках – достовірно зменшувався у щурів, яких лікували комбі - нацією метформіну з екстрактом, та тенденційно знижувався в групі модельної патології та в обох групах тварин, які одержували настойку. На тлі настойки та екстракту per se збільшувалася екскреція сечової кислоти (при цьому на тлі настойки діурез був вищим, тому не відбувалося зростання концентрації сечової кислоти в сечі, яке було наявним на тлі екстракту). При поєднанні екстракту з метформіном зростання екскреції сечової кислоти не відбувалося, хоча її вміст у сечі залишався збільшеним на тлі низького діурезу. Стимулювальний вплив настойки на ниркову екскрецію сечової кислоти не виявлявся при її комбінованому введенні з метфор - міном, при цьому була збереженою нормоурикемія та вплив на активність КСО у печінці та нирках. Висновки . Комбінація настойки яглиці з метформіном перспективна для подальшого дослідження.
The tincture and the extract of the aerial part of goutweed ( Aegopodium podagraria L. ) are characterized with a favorable effect on the lipid and uric acid metabolism, as well as with the antidiabetic activity. The tincture is capable of increas - ing metformin efficacy in the experiment. Taking into account the role of uric acid metabolism disorders in the patho - genesis of “diseases of civilization” it is expedient to assess the possibility of correcting these disorders by goutweed preparations combined with metformin. Aim. To determine the effect of goutweed tincture and the extract, as well as their combinations with metformin on the uric acid metabolism in rats with the primary disorder of the lipid metabolism. Materials and methods . The model presupposed administration of protamine sulfate to rats against the background of the atherogenic diet was used. The tincture and the extract of goutweed (1 g/kg and 1 ml/kg intragastrically, re - spectively), metformin (50 mg/kg intragastrically) and their combinations were administered during the whole period of the model simulation. The xanthine oxidase (XO) activity in the liver and kidneys, the content of uric acid in these organs and blood plasma, as well as its renal excretion under conditions of water loading were measured. Results . In rats receiving the atherogenic diet combined with protamine sulfate the uric acid level in the kidneys and its renal excretion moderately decreased, while the XO activity and the uric acid level in the liver and blood plasma remained unchanged. Against the background of metformin, the goutweed tincture, or their combination, as well as the combination of metformin with the extract the inhibition of the liver XO activity was registered, against the background of the tincture ( per se and in the combination with metformin), as well as the extract, there was also suppression of the kidney XO activity. The content of uric acid in the liver did not change significantly in all groups, uricemia decreased only after administration of the tincture per se and slightly increased against the background of metformin combined with the extract (compared to other groups of treated animals, but not with the intact control); the uric acid level in the kidneys significantly reduced in rats treated with the combination of metformin and the extract, the similar tendency was observed in the untreated control group and both groups receiving the tincture. Against the background of the tincture and the extract per se the uric acid excretion increased (in rats receiving the tincture diuresis was elevated, so there were no increase in the uric acid concentration in the urine, which occurred against the background of the ex - tract). After the combined administration of the extract with metformin there was no change of the uric acid excretion although its urinary content remained elevated against the background of low diuresis. The stimulatory effect of the tincture on the renal excretion of uric acid was not revealed when combining with metformin, while normourocemia and the effect on the XO activity in the liver and kidneys maintained. Conclusions . The combination of goutweed tincture with metformin is promising for further studies.
Настойка и экстракт надземной части сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) характеризуются бла - гоприятным влиянием на обмен мочевой кислоты, липидов, а также противодиабетической активностью. Настойка способна к повышению эффективности метформина в эксперименте. С учетом участия нарушений обмена мочевой кислоты в патогенезе «болезней цивилизации» целесообразно оценить возможность коррек - ции этих нарушений препаратами сныти при сочетанном применении с метформином. Цель настоящего исследования – определить влияние настойки и экстракта сныти обыкновенной и их ком - бинаций с метформином на обмен мочевой кислоты у крыс с первичным нарушением обмена липидов. Материалы и методы . Использована модель, предполагающая введение крысам протамина сульфата на фоне атерогенного рациона. Экстракт и настойку сныти (1 г/кг и 1 мл/кг соответственно внутрижелудочно), мет - формин (50 мг/кг внутрижелудочно), а также их комбинации вводили в течение всего срока воспроизведения модели. Определяли активность ксантиноксидазы (КСО) печени и почек, содержание мочевой кислоты в этих органах и плазме крови, а также ее почечную экскрецию в условиях водного диуреза. Результаты . У крыс, получавших атерогенный рацион в сочетании с введением протамина сульфата , умеренно снижается уровень мочевой кислоты в почках и ее почечная экскреция при неизменной активности КСО и со - держании мочевой кислоты в печени и плазме крови. На фоне метформина, настойки сныти, комбинации этих препаратов, а также комбинации метформина с экстрактом сныти зарегистрировано угнетение активности КСО печени, на фоне настойки (per se и в комбинации и метформином) и экстракта сныти – также и КСО почек. Содержание мочевой кислоты в печени при этом достоверно не изменяется во всех группах, в плазме крови – уменьшается только при введении настойки per se и несколько возрастает при введении комбинации мет - формина с экстрактом (относительно других групп леченных животных, но не в сравнении с интактным контролем), в почках – достоверно снижается у крыс, леченных комбинацией метформина с экстрактом и в виде тенден - ции уменьшается в группе модельной патологии и в обеих группах животных, получавших настойку. На фоне настойки и экстракта per se возрастает экскреция мочевой кислоты (при этом на фоне настойки диурез повышен, поэтому не происходит возрастание концентрации мочевой кислоты в моче, которое происходило на фоне экс - тракта). При сочетанном введении экстракта с метформином возрастания экскреции мочевой кислоты не было, хотя ее содержание в моче оставалось повышенным на фоне низкого диуреза. Стимулирующее действие настойки на почечную экскрецию мочевой кислоты не проявляется при ее сочетанном введении с метформи - ном, при этом сохранена нормоурикемия и влияние на активность КСО в печени и почках. Выводы . Комбинация настойки сныти с метформином перспективна для дальнейших исследований.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15990
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
22-30.pdf324,67 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.