Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16800
Title: Scientific substantiation of the product range renewal model for manufacturing pharmaceutical enterprise
Other Titles: Наукове обґрунтування моделі оновлення товарного асортименту на виробничому фармацевтичному підприємстві
Authors: Kotvitska, A. A.
Kostiuk, V. G.
Котвіцька, А. А.
Котвицкая, А. А.
Костюк, В. Г.
Keywords: фармацевтичне підприємство;маркетингові дослідження;товарний асортимент;фармацевтичний ринок
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Kotvitska, A. A. Scientific substantiation of the product range renewal model for manufacturing pharmaceutical enterprise / A. A. Kotvitska, V. G. Kostiuk // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2017. - № 6 (10). - С. 52-55.
Abstract: У сучасних умовах загострення конкуренції на вітчизняному фармацевтичному ринку, збільшення вар-тості наукових розробок та інвестицій ФП, підвищення рівня вимог і потреб споживачів ЛЗ, викорис-тання вітчизняними виробниками ліків інноваційних підходів до формування товарного асортименту, який дозволить забезпечити підприємству стійку ринкову позицію, економічну стабільність і стратегі-чний розвиток поряд із забезпеченням наявності на ринку України необхідних та доступних ЛЗ вітчиз-няного виробництва набуває особливої актуальності. Мета. Розробка моделі оновлення товарного асортименту на виробничому ФП та її опрацювання на прикладі сегменту нестероїдних протизапальних препаратів. Методи. Під час дослідження використано системний, аналітичний та логічний методи аналізу. Результати. На підставі систематизації одержаних результатів організаційно-економічних, маркети-нгових та фармакоекономічних досліджень фармацевтичного ринку обґрунтовано та розроблено мо-дель оновлення товарного асортименту на виробничому ФП, що складається з п’яти послідовних ета-пів. Кожний етап запропонованої моделі передбачає проведення наукових досліджень організаційно-економічного спрямування та визначення результативних показників. Висновки. Розроблена модель оновлення товарного асортименту на виробничому ФП може бути реко-мендована як ефективна система підтримки прийняття фармацевтичною організацією обґрунтованих управлінських рішень у сфері маркетингу, що, на нашу думку, дозволить зменшити витрати і значно пі-двищить ефективність її діяльності.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16800
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціальної фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119926-255907-1-PB.pdf344,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.