Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/244
Название: Теоретичне обгрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні
Авторы: Панфілова, Г. Л.
Panfilova, G. L.
Ключевые слова: фармацевтична допомога й послуга;медичне страхування;фармацевтична економіка;фармаекономічний механізм;державні цільові програми;страховий рецепт;страхова рецептура;pharmaceutical help and service;medical insurance;pharmaceutical economics;pharmaeconomical mechanism;government target programs;insurance recipe;insurance compounding
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Панфілова, Г. Л. Теоретичне обгрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Г. Л. Панфілова. - Х., 2010. - 41 с. - Бібліогр. : с. 32-37
Краткий осмотр (реферат): Уперше визначені основні теоретичні положення організації фармацевтичної допомоги населенню України за умов упровадження МС відповідно до цілей НЛП та вимог НАП. Розкрита сутність, конкретизовано зміст та представлені основні складові понять «фармацевтична допомога» та «фармацевтична послуга», «фармаекономіка» та «фармаекономічний механізм». Теоретично обґрунтована методологія фармаекономічних досліджень та організаційно-економічні принципи впровадження ОМС та побудови страхової політики в охороні здоров’я й фармації. Запропоновані дві моделі страхових тарифів: у моделі ОМС – витратно-інвестиційна, а у моделі ДМС – витратно-інвестиційно-комерційна. Розроблено науково-прикладну модель формуляра, а також організаційно-економічні рекомендації до удосконалення його формування, опрацьована методика розробки страхових переліків ЛП та запропонована процедура урегулювання складу формулярів і страхових переліків ЛП із вимогами соціально-економічних регулюючих переліків ЛЗ. Уперше здійснено комплексну оцінку проблем упровадження ОМС і функціонування ДМС на основі опитування фахівців охорони здоров’я, фармації та представників громадськості у ретроспективі років (2001-2009 рр.). Розроблені науково-практичні підходи до удосконалення фінансового забезпечення державних гарантій з надання доступної та якісної медичної й фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз, СНІД/ВІЛ, цукровий діабет, онкологічні патології за умови впровадження соціальної моделі ОМС. Розроблена модель ефективного фінансового забезпечення виконання державних гарантій за цільовими програмами за умов упровадження ОМС. Запропоновані концептуальні засади з організації надання доступної та якісної фармацевтичної допомоги населенню за умов МС. Опрацьована методика функціонування страхової рецептури, розроблена перспективна модель страхового рецепта та система показників щодо аналізу страхової рецептури як найважливішого показника, який характеризує аптеку як заклад охорони здо-ров’я у системі страхових відносин.
The theoretical principles of organization of pharmaceutical help to the population of Ukraine in the conditions of MI introduction have been definited firstly. These principles were developed in accordance with the NMP targets and by norms of GPP. Essence, meaning and basic contents of such notions as «pharmaceutical help» and «pharmaceutical service», «pharmaeconomics» and «pharmaeconomical mechanism» have been presented. The methodology of pharmaeconomical researches and organizational-economic principles of the OMI introduction, construction of insurance pol-icy in the health protection and pharmacy has been grounded in theory. Two models of insurance tariff were developed. For OMI it is expense-investment, and for VMI it is expense-investment-commercial model. Scientific-methodical approaches are worked to optimization of functioning of pharmaceutical content of medical standard in the conditions of MI. First complex estimation of problems of OMI introduction and VMI functioning on the basis of results of questioning of specialists health protection, pharmacy and representatives of public have been carried out. This questioning was conducted in the retrospective view of years (2001-2009). The scientific-applied approaches to the improvement of the financial providing on implementation of state guarantees on providing of accessible and high-quality medical and pharmaceutical help to patients with AIDS, oncologic diseases, diabetes in the conditions of introduction of the social model OMI have developed. A model of the effective financial providing on implementation of the indicated state guaran-tees on the target programs in the conditions of OMI has been developed. Conceptual approaches to organization of accessible and high-quality pharmaceutical help to the population in the conditions of MS have been offered. A method of functioning of the insurance compounding has been perfected, a perspective model of insurance recipe has been developed. Except for this, the system of the indexes, necessary for the analysis of the insurance compounding has been developed. This index characterizes a pharmacy as establishment of health protection in the system of insurance relations.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/244
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2010panfilova.pdf824,38 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.