eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Клінічна фармація >
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017 >


Назва: Синтез та фармакологічна активність 0-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілових кислот
Інші назви: Synthesis and the pharmacological activity of d-(+)-glucosyl ammonium salts of 3-oxamoil substituted n-phenylanthranilic acid
Синтез и фармакологическая активность 0-(+)-глюкозиламмониевых солей 3-оксамоилзамещенных n-фенилантраниловых кислот
Автори: Зупанець, М. В.
Дроговоз, С. М.
Ісаєв, С. Г.
Сулейман, М. М.
Zupanets, M. V.
Drogovoz, S. M.
Isaev, S. G.
Suleiman, M. M.
Зупанец, М. В.
Дроговоз, С. М.
Исаев, С. Г.
Сулейман, М. М.
Ключові слова: артрит
фармакологічна активність
глюкозамін
N-фенілантранілова кислота
синтез
arthritis
pharmacological activity
glucosamine
N-phenylanthranilic acid
synthesis
артрит
фармакологическая активность
М-фенилантраниловая кислота
глюкозамин
синтез
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Синтез та фармакологічна активність 0-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілових кислот / М. В. Зупанець, С. М. Дроговоз, С. Г. Ісаєв, М. М. Сулейман// Клінічна фармація. - 2013. - № 3. - С. 38-41. - Бібліогр. : с. 40.
Короткий огляд (реферат): Здійснено синтез нових D-f+j-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених М-фенілантранілових кислот, будова та чистота яких підтверджені сучасними фізико-хімічними методами: елементного, ІЧ-, ПМР-спектрального, хроматографічного аналізу та якісними реакціями. На моделях «карагенінового набряку» та «гарячих пластинок» експериментально встановлено, що синтезовані речовини в еквімолекулярних дозах по відношенню до натрію диклофенаку проявляють відповідно протизапальну та аналгетичну активність. Встановлено ряд закономірностей зв'язку «будова-активність». Дослідження свідчать про перспективність пошуку біологічно активних речовин з протизапальною та аналгетичною дією в ряду D-f+j-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених М-фенілантранілових кислот. Також спостерігається феномен фармакодинамічного синергізму, що проявлявся взаємопотенціюванням фармакологічних ефектів глюкозаміну та М-фенілантраніловоїкислоти.
Осуществлен синтез новых D-f+j-глюкозиламмониевых солей 3-оксамоилзамещеннъх М-фенилантраниловъх кислот, строение и чистота которых подтверждены современными физико-химическими методами: элементного, ИК-, ПМР-спектрального, хроматографического анализа и качественными реакциями. На моделях «кара-генинового отека» и «горячих пластинок» экспериментально установлено, что синтезированные вещества в эквимолекулярных дозах по отношению к натрия диклофенаку проявляют противовоспалительную и анальге-зирующую активность. Установлен ряд закономерностей связи «строение-активность». Исследования свиде¬тельствуют о перспективности поиска биологически активных веществ с противовоспалительным и аналь-гезирующим действием в ряду D-f+j-глюкозиламмониев^іх солей 3-оксамоилзамещенных М-фенилантраниловых кислот. Также наблюдается феномен фармакодинамического синергизма, который проявлялся взаимопотен-циированием фармакологических эффектов глюкозамина и М-фенилантраниловой кислоты.
The synthesis of new D-(+)-glucosyl ammonium salts of 3-oxamoil substituted N-phenylanthranilic acids has been carried out; their composition and purity have been confirmed by such modern physicochemical methods as elemental, IR and PMR spectral, chromatographic analysis and qualitative reactions. Using the models of Carrageenan-Induced Edema and "hot plates" it has been experimentally found that the substances synthesized reveal the anti-inflammatory and analgesic activity in equimolecular doses in relation to sodium diclofenac. A number of regularities of the "structure - activity" re¬lationship has been determined. The research indicates the perspectiveness of the search of biologically active substances with the anti-inflammatory and analgesic action in the range of D-(+)-glucosyl ammonium salts of 3-oxamoil substituted N-phenylanthranilic acids. The phenomenon of pharmacodynamic synergism revealed by interpotentiation of the pharmacological effects of glucosamine and N-phenylanthranilic acid is also observed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/3190
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри фармакологiї
Клінічна фармація. Архів статей 2010-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
LINICHNA-FARMATSIYA.-2013.-T.-17-3-p.-38-41(1).pdf2,26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.