Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/336
Title: Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу
Authors: Баюрка, С. В.
Карпушина, С. А.
Bayurka, S. V.
Karpushyna, S. A.
Keywords: гетероциклічні антидепресанти;тразодон;біологічний матеріал;тонкошарова хроматографія;кольорові реакції;УФ-спектроскопія;екстракційна фотоколориметрія;trazodone;chromatography method;heterocyclic antidepressants;colour reactions;UV-spectroscopy;extraction photoelectrocolorimetry method
Issue Date: 2010
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Баюрка, С. В. Діагностика отруєнь тразодоном за результатами судово-токсикологічного дослідження біологічного матеріалу / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. - 2010. - № 4. - С. 19-22. - Бібліогр.: с.21-22
Abstract: Вивчено розрізнюючу спроможність відносно тразодону загальноприйнятих у судово-токсикологічному аналізі методів ізолювання лікарських речовин за методами О.О. Васильєвої, Стаса-Отто, В. П. Крамаренка, які дозволили виділити, відповідно, 25,9+-3,6%, 27,9+-2,2%, 39,4+-3,4% досліджуваного антидепресанта. Показана можливість використання методу тонкошарової хроматографії, кольорових реакцій, УФ-спектроскопії для виявлення тразодону, виділеного з біологічного матеріалу, після попередньої додаткової очистки витяжок від супутніх домішок за допомогою методів екстракції та ТХШ. Кількісний вміст препарату в екстрактах встановлювали екстракційно-фотоелектроколориметричним методом за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Світлопоглинання забарвлених розчинів підлягало закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій від 10 до 150 мкг тразодону в 14 мл кінцевого об'єму. Відносна помилка кількісного визначення не перевищувала 1,05%. Отримані результати можуть бути використані для судово- токсикологічних досліджень біологічного матеріалу при смертельних отруєннях тразодоном.
Resolution of the generally accepted in forensic and toxicological analysis drug isolation methods has been studied with regard to trazodone by the methods of O. O. Vasilyeva, Stass-Otto, V. Ph. Kramarenko, which allowed to isolate 25.9+-3.6%, 27.9+-2.2%, 39.4+-3.4% of the antidepressant under research, respectively. The possibility of using the Thin Layer Chromatography method, colour reactions, UV-spectroscopy to detect trazodone isolated from the biological material after the previous additional purification of the extracts from concomitant admixtures by back extraction and TLC has been show. The quantitative content of the medicine in the extracts was determined with the help of the extraction photoelectrocolorimetry method by the reaction with methyl orange, the acidic azodye. Light absorption of the coloured solutions was subjected to the Bouguer-Lambert-Behr law within the range of concentrations from 10 to 150 mg of trazodone in 14 ml of the final volume. The relative error of the assay did not exceed 1.05%. The results obtained can be used for forensic and toxicological investigations of the biological material in lethal trazodone poisoning.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/336
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2020
Наукові публікації кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-22.pdf122,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.