Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4886
Название: Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction
Другие названия: Розробка кінетико-спектрофотометричної методики кількісного визначення зопіклону в таблетках за реакцією пергідролізу
Разработка кинетико-спектрофотометрической методики количественного определения зопиклона в таблетках по реакции пергидролиза
Авторы: Blazheyevskiy, M. Ye.
Kryskiw, L. S.
Блажеєвський, М. Є.
Криськів, Л. С.
Блажеевский, Н. Е.
Крыськив, Л. С.
Ключевые слова: zopiclone;perhydrolysis;kinetic spectrophotometric determination;3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine;зопіклон;пергідроліз;спектрофотометрія;кількісне визначення;3,3’,5,5’-тетраметилбензидин;зопиклон;пергидролиз;спектрофотометрия;количественное определение;3,3’,5,5’-тетраметилбензидин
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Blazheyevskiy, M. Ye. Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M. Ye. Blazheyevskiy, L. S. Kryskiw // Вісник фармації. - 2014. - № 3. - С. 38-41.
Краткий осмотр (реферат): A simple and express method for the quantitative determination of zopiclone in model solutions of the substance and in “Zopiclone” tablets, 7.5 mg, by the kinetic-spectrophotometric method according to 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine oxidation has been developed. It is based on the system of two coupled reaction: 4-methyl-1-piperazineperoxycarboxylic acid generated in zopiclone perhydrolysis reacts with the excess of hydrogen peroxide in the weak alkaline medium with formation of coloured 3,3’,5,5’-tetramethyldiphenylquinone diimine (λmax = 420 nm, рН = 8.4). The reaction is performed spectrophotometrically by measuring the rate of change of the absorbance at 420 nm. The method was used for constructing the calibration graph. The initial rate of the reaction was obtained from the linear site of the slope of the initial tangent to the absorbance-time curve. In the pH range of 8.2-8.5 the rate of the coloured product formation becomes maximum. The calibration graph for zopiclone has a linear dependence in the range of 6-36 mg/l with the limit of detection (LOD) and quantitation (LOQ) of 1.81 and 6.04 mg/l, respectively. For five determinations of 18, 24 and 30 mg/l of zopiclone RSD is 1.81, 1.46 and 1.69%, respectively. The analytical performance of the method was validated statistically with respect to LOD, LOQ, accuracy, precision and linearity for zopiclone estimation in a pure substance and the results were satisfactory. “Zopiclone” tablets compared to the reference method contain 99.83±1.19% of C17H17ClN6O3 (RSD = 0.96% , δ = -0.17%). The assay of zopiclone in the pre
Розроблена проста за апаратурним оформленням та експресна методика кількісного визна- чення зопіклону у модельних розчинах субстанції і таблетках «Зопіклон» по 7,5 мг кінетико-спек- трофотометричним методом за індикаторною реакцією окиснення 3,3’,5,5’-тетраметилбен- зидину. В її основу покладено систему двох спряжених реакцій: генерована в реакції пергідролізу (з надлишком гідрогену пероксиду) зопіклону 4-метил-1-піперазинпероксикарбонова кислота реагує з індикаторною речовиною з утворенням забарвленого 3,3’,5,5’-тетраметилдифенохі- нондііміну, λmax=420 нм при рН=8,4, за світловбиранням якого і здійснюють визначення. Тангенс нахилу лінійної ділянки (3-10 хв) залежності зростання поглинання у часі було взято за умовну початкову швидкість реакції. Максимальна швидкість утворення 3,3’,5,5’-тетраметилдифе- нохінондііміну спостерігалась в інтервалі рН 8,2-8,5. Градуювальний графік лінійний в межах 6-36 мкг/мл. Межа виявлення та кількісного визначення становить 1,81 та 6,04 мкг/мл відпо- відно. Для п’ятиразових визначень 18, 24 і 30 мкг/мл зопіклону RSD становить 1,81, 1,46 і 1,69% відповідно. Здійснена валідація аналітичної методики за критеріями МВ, МКВ, правильності, збіжності і лінійності при визначенні зопіклону у субстанції. Вміст діючої речовини у таблет- ках «Зопіклон» по 7,5 мг у порівнянні зі знайденним його значенням за чинною МКЯ становить 99,83±1,19% (RSD = 0,96%, δ = -0,17%). Важливою перевагою, яка вигідно відрізняє новоопра- цьовану методику, є можливість здійснення визначення вмісту схильного до гідролітичного розкладення препарату в присутності продуктів його гідролізу без попереднього розділення.
Разработана простая и экспрессная методика количественного определения зопиклона в модельных растворах субстанции и таблетках «Зопиклон» 7,5 мг кинетико-спектрофото- метрическим методом по индикаторной реакции окисления 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина. В основу ее положена система двух сопряженных реакций: генерированная в реакции перги- дролиза зопиклона 4-метил-1-пиперазинпероксикарбоновая кислота реагирует с индикатор- ным веществом с образованием окрашенного 3,3’,5,5’-тетраметилдифенохинондиимина, λmax = 420 нм при рН = 8,4, по светопоглощению которого и осуществляют определение. Тангенс наклона линейного участка (3-10 мин) зависимости роста поглощения во времени был принят как условная начальная скорость реакции. Максимальная скорость образования 3,3’,5,5’-тет- раметилдифенохинондиимина наблюдалась в интервале рН 8,2-8,5. Градуировочный график линейный в пределах 6-36 мкг/мл. Предел обнаружения и количественного определения со- ставляет 1,81 и 6,04 мкг/мл соответственно. Для пятикратных определений 18, 24 и 30 мкг/мл зопиклона RSD составляет 1,81, 1,46 и 1,69% соответственно. Осуществлена валидация ана- литической методики по критериям предела обнаружения, предела количественного опре- деления, правильности, сходимости и линейности при определении зопиклона в субстанции. Содержание действующего вещества в таблетках «Зопиклон» 7,5 мг в сравнении с найден- ным его значеним по действующей МКК составляет 99,83±1,19% (RSD = 0,96%, δ = -0,17%). Важным преимуществом, которое выгодно отличает разработанную методику, является возможность определения содержания склонного к гидролитическому разложению препарата в присутствии продуктов его гидролиза без предварительного разделения
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4886
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фiзичної та колоїдної хiмiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
VF_3_2014_38-41.pdf454,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.