Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5745
Title: Current approaches to the multi-vector search of perspective plant objects for new medicines
Other Titles: Сучасні підходи до мультивекторного пошуку перспективних рослинних об’єктів для нових лікарських засобів
Современные подходы к мультивекторному поиску перспективных растительных объектов для новых лекарственных средств
Authors: Piminov, O. F.
Shulga, L. I.
Beztsenna, T. S.
Пімінов, О. Ф.
Шульга, Л. І.
Безценна, Т. С.
Пиминов, А. Ф.
Шульга, Л. И.
Безценная, Т. С.
Keywords: methodology;phytomedicines;development of the composition;medicinal plant raw material;методологія;фітопрепарати;розробка складу;лікарська рослинна сировина;методология;фитопрепараты;разработка состава;лекарственное растительное сырье
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Piminov, O. F. Current approaches to the multi-vector search of perspective plant objects for new medicines / O. F. Piminov, L. I. Shulga, T. S. Beztsenna // Клінічна фармація. - 2014. - № 3. - С. 61-66.
Abstract: The work is devoted to possible approaches concerning the search of promising plant objects for creating new medicines and their use by the example of herbal collections for dental practice. 110 prescriptions of folk and traditional medicine used for the treatment of inflammatory diseases of parodontium and the mucous membrane of the oral cavity have been chosen and analyzed. The belonging of herbal components of the collections studied to the families of Asteraceae (16.39%), Rosaceae (11.48%), Lamiceae (9.02%), and Apiaceae (6.56%) has been determined. The number of herbal compositions in prescriptions has been calculated and according to the results the dominance of the group with 4-6 ingredients has been revealed. Analyzing the plants in prescriptions according to the type of the raw material it has been found that in compositions of herbal collections the overground parts, such as herbs (30.15%) and leaves (17.65%), are dominant types of the raw material. In collections studied according to the rating of usage the most frequently used plants are garden sage, wild chamomile, oak, calendula, St. John’s wort, sedge, stinging nettle, thyme, common yarrow, common origanum, wild rose. For the indicated list of medicinal plants stable combinations with other species of plants represented schematically have been grouped. The ways of conducting the research together with the data obtained concerning the search of promising plants that can be used for scientific evidence of the compositions of multicomponent medicines based on the medicinal plant raw material intended for drug therapy of a number of pathological conditions, particularly inflammatory stomatological diseases, have been outlined.
Представлена робота присвячена відображенню можливих підходів до пошуку перспективних рослинних об’єктів для створення нових лікарських засобів рослинного походження та їх реалізації на прикладі зборів для стома- тологічної практики. Із джерел народної та офіційної медицини було відібрано і проаналізовано 110 прописів, які використовуються при лікуванні запальних захворювань пародонтуа і слизової оболонки порожнини рота. Встановлено належність рослинних компонентів зборів, що досліджувалися, до родин Айстрові (16,39%), Роз- ові (11,48%), Ясноткові (9,02%), Селерові (6,56%). Розраховано число рослинних складових у прописах, за резуль- татами підрахунків виявлено домінування групи з кількістю інгредієнтів 4-6. При розгляді рослин у композиціях за видом сировини відзначено, що у складі зборів частіше прописані надземні частини (трави – 30,15%, листя – 17,65%). У досліджуваних зборах за рейтингом вживаності визначено 11 найбільш поширених інгредієнтів: шавлія лікарська, ромашка лікарська, дуб звичайний, нагідки лікарські, звіробій звичайний, лепеха звичайна, кро- пива дводомна, чебрець звичайний, деревій звичайний, материнка звичайна, шипшина звичайна. Для означеного переліку лікарських рослин згруповані сталі поєднання з іншими рослинними компонентами в межах одного збору, які представлені схематично. Наведені шляхи проведення досліджень разом з одержаними даними щодо пошуку перспективних рослин можуть бути використані для наукового обґрунтування складів багатокомпо- нентних лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини, призначених для фармакотерапії ряду патологічних станів, зокрема запальних стоматологічних хвороб.
Представленная работа посвящена отображению возможных подходов к поиску перспективных раститель- ных объектов для создания новых лекарственных средств растительного происхождения и их реализации на примере сборов для стоматологической практики. Из источников народной и официальной медицины отобра- ны и проанализированы 110 прописей, используемых в лечении воспалительных заболеваний пародонта и сли- зистой оболочки полости рта. Установлена принадлежность растительных компонентов исследуемых сборов к семействам Астровые (16,39%), Розовые (11,48%), Яснотковые (9,02%), Сельдерейные (6,56%). Рассчитано число растительных составляющих в прописях и по результатам подсчетов выявлено преобладание группы с количеством ингредиентов 4-6. При рассмотрении растений в композициях относительно вида сырья от- мечено, что в составе сборов чаще прописаны надземные части (трава – 30,15%, листья – 17,65%). В исследуе- мых сборах по рейтингу применяемости определены 11 наиболее распространенных ингредиентов: шалфей лекарственный, ромашка лекарственная, дуб обыкновенный, календула лекарственная, зверобой продырявлен- ный, аир обыкновенный, крапива двудомная, тимьян обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, душица обыкновенная, шиповник. Для установленного перечня лекарственных растений сгруппированы постоянные сочетания с другими растительными компонентами в пределах одного сбора, которые представлены схема- тично. Указанные пути проведения исследований совместно с полученными данными по поиску перспективных растений могут быть использованы для научного обоснования составов многокомпонентных лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья, предназначенных для фармакотерапии ряда па- тологических состояний, в частности воспалительных стоматологических болезней.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5745
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
Наукові публікації О. Ф. Пімінова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KF3-2014-61-66.pdf660,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.