Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7440
Название: Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України
Другие названия: The analysis of implementation of pharmacist protocols in the practical activities of pharmacies in Ukraine
Анализ состояния внедрения протоколов провизора (фармацевта) в практическую деятельность аптечных учреждений Украины
Авторы: Ліщишина, О. М.
Шилкіна, О. О.
Доброва, В. Є.
Пропіснова, В. В.
Колодєзна, Т. Ю.
Lischishina, O. M.
Shylkina, O. O.
Dobrova, V. Ye.
Propisnova, V. V.
Kolodyezna, T. Yu.
Лищишина, Е. Н.
Шилкина, Е. А.
Доброва, В. Е.
Прописнова, В. В.
Колодезная, Т. Ю.
Ключевые слова: протоколи провізора (фармацевта);фармацевтична опіка;належне використання лікарських засобів;pharmacist protocols;pharmaceutical care;appropriate use of medicines;протоколы провизора (фармацевта);фармацевтическая опека;надлежащее использование лекарственных средств
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України / О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, В. Є. Доброва, В. В. Пропіснова, Т. Ю. Колодєзна // Клінічна фармація. - 2015. - № 3. - С. 11-16.
Краткий осмотр (реферат): In recent years in Ukraine pharmacist protocols are actively developed and implemented in practical activities of the pharmacy branch professionals. They are intended to unify the assistance to visitors of pharmacies in the framework of the concept of responsible self-medication. To assess the state of implementation of the standards developed in the form of pharmacist protocols it is needed to inspect constantly their practical use by pharmacists in their work. The article describes the results of a survey of practical pharmacy specialists, who work in the pharmacies of Ukraine, and the analysis has been conducted. The results have shown awareness of a wide number of specialists in such concepts as pharmaceutical care, self-medication, as well as a high interest of the respondents in the special literature on pharmaceutical care. The article indicates that less than a half of the specialists were able to give a clear definition of «pharmacist protocols», but almost the same number of respondents could not give such a definition of this concept. The conclusion has been made about the need to pay more attention to the training of specialists on this topic. Although most professionals are aware of the existence of such protocols, less than a half of the specialists are guided by them in their practice. Regarding the availability of pharmacist protocols in pharmacies, it should be noted that they are available in less than a half of the institutions. These results indicate that the pharmacist protocols developed are not widely used by specialists of practical pharmacy in their work; therefore, it is needed to carry out further work in their implementation in the pharmacists’ everyday use when assisting visitors of pharmacies.
В останні роки в Україні активно розробляються та впроваджуються в практичну діяльність спеціалістів фармацевтичної галузі протоколи провізора (фармацевта), що мають на меті уніфікацію надання допомоги відвідувачам аптечних закладів у рамках реалізації концепції відповідального самолікування. Для оцінки стану впровадження розроблених стандартів у вигляді протоколів провізора (фармацевта) необхідно постійно про- водити перевірку їх використання спеціалістами практичної фармації в своїй роботі. У статті розглянуті результати проведеного опитування серед спеціалістів практичної фармації, які працюють в аптечних за- кладах України та проведено їх аналіз. Результати опитування показали обізнаність широкої кількості спеці- алістів щодо таких понять як фармацевтична опіка, самолікування та високу зацікавленість респондентів у тематичній літературі з фармацевтичної опіки. Встановлено, що менше половини спеціалістів змогли дати чітке визначення поняттю «протоколи провізора (фармацевта)», але майже така ж кількість не спромогла- ся дати такого визначення цьому поняттю. Було зроблено висновок про необхідність приділяти більше уваги питанням навчання спеціалістів за цією темою. Хоча більшість спеціалістів знає про існування таких про- токолів, менше половини керується ними у своїй практичній діяльності. Щодо наявності протоколів провізора (фармацевта) в аптечних закладах слід зазначити, що вони є менше, ніж у половині установ. Такі результати свідчать, що розроблені протоколи (фармацевта) поки недостатньо широко використовуються спеціаліста- ми практичної фармації в своїй діяльності, тому необхідно проводити подальшу роботу з їх впровадження у повсякденне використання провізорами та фармацевтами при обслуговуванні відвідувачів аптечних закладів
В последние годы в Украине активно разрабатываются и внедряются в практическую деятельность специалистов фармацевтической отрасли протоколы провизора (фармацевта), которые предназначены для унификации оказания помощи посетителям аптечных учреждений в рамках реализации концепции ответственного самолечения. Для оценки состояния внедрения разработанных стандартов в виде протоколов провизора (фармацевта) необходимо постоянно проводить проверку их использования специалистами практической фармации в своей работе. В статье рассмотрены результаты проведенного опроса среди специалистов практической фармации, которые работают в аптечных учреждениях Украины и проведен их анализ. Результаты опроса показали осведомленность широкого количества специалистов относительно таких понятий как фармацевтическая опека, самолечение и высокую заинтересованность респондентов в тематической литерату- ре по фармацевтической опеке. В статье указано, что меньше половины специалистов смогли дать четкое определение понятию «протоколы провизора (фармацевта)», но практически такое же количество не смогло дать такого определения этому понятию. Был сделан вывод о необходимости уделять больше внимания во- просам обучения специалистов этой теме. Хотя большинство специалистов знают о существовании таких протоколов, менее половины руководствуется ими в своей практической деятельности. Относительно на- личия протоколов провизора (фармацевта) в аптечных учреждениях необходимо отметить, что они есть в наличии менее, чем в половине учреждений. Такие результаты свидетельствуют о том, что разработанные протоколы провизора (фармацевта) пока недостаточно широко используются специалистами практической фармации в своей деятельности, поэтому необходимо проводить дальнейшую работу по их внедрению в ежедневное использование провизорами и фармацевтами при обслуживании посетителей аптечных учреждений.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/7440
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
11-16.pdf634,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.