Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10451
Назва: Маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антигеморагічних лікарських засобів
Інші назви: Маркетинговые исследования отечественного фармацевтического рынка антигеморрагических лекарственных средств
Мarketing research of the domestic pharmaceutical market of antihemorrhagic drugs
Автори: Куценко, С. А.
Куценко, С. О.
Kytsenko, S. A.
Малий, В. В.
Малый, В. В.
Malyi, V. V.
Ольховська, А. Б.
Ольховская, А. Б.
Olkhovskaya, A. B.
Маслій, Ю. С.
Маслий, Ю. С.
Masliy, Ju. S.
Теми: маркетингові дослідження;фармацевтичний ринок;антигеморагічні лікарські засоби;маркетинговые исследования;фармацевтический рынок;антигеморрагические лекарственные средства;marketing research;pharmaceutical market;antihemorrhagic drugs
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антигеморагічних лікарських засобів / С. А. Куценко, В. В. Малий, А. Б. Ольховська, Ю. С. Маслій // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 3. – С. 65-74.
Короткий огляд (реферат): У статті наведено результати узагальнення визначень маркетингу взаємовідносин. Із ураху- ванням галузевої специфіки фармацевтичних підприємств визначено відмінні риси стратегічної спрямованості маркетингу взаємовідносин і трансакційного маркетингу. Надано характеристи- ку головних принципів маркетингу взаємовідносин, на яких фармацевтичним підприємствам до- цільно акцентувати першочергову увагу. Запропоновано модель маркетингової ділової мережі фармацевтичного підприємства з ключовими партнерами і надано характеристику її складо- вим – взаємовідносинам із клієнтами, постачальниками, конкурентами і контактними аудиторі- ями та здійсненню внутрішнього партнерства. Обґрунтовано, що діяльність фармацевтичних підприємств доцільно спрямовувати на побудову такої маркетингової ділової мережі, яка за- безпечить ефективні довгострокові відносини з клієнтами. Для реалізації концепції маркетингу взаємовідносин запропоновано фармацевтичним підприємствам концентрувати увагу на спо- живчій цінності пропонованої продукції, високій значущості обслуговування клієнтів і форму- ванні лояльності споживачів.
В статье приведены результаты обобщения определений маркетинга взаимоотношений. С учетом отраслевой специфики фармацевтических предприятий определены отличительные особенно- сти стратегической направленности маркетинга взаимоотношений и трансакционного мар- кетинга. Охарактеризованы основные принципы маркетинга взаимоотношений, на которых фармацевтическим предприятиям целесообразно акцентировать первоочередное внимание. Предложена модель маркетинговой деловой сети фармацевтического предприятия с ключе- выми партнерами и дана характеристика ее составляющих – взаимоотношений с клиентами, поставщиками, конкурентами и контактными аудиториями и осуществления внутреннего партнерства. Обосновано, что деятельность фармацевтических предприятий целесообразно направлять на построение такой маркетинговой деловой сети, которая обеспечит эффектив- ные долгосрочные отношения с клиентами. Для реализации концепции маркетинга взаимо- отношений предложено фармацевтическим предприятиям концентрировать внимание на потребительской ценности предлагаемой продукции, высокой значимости обслуживания клиентов и формировании лояльности потребителей.
The results of generalization of definitions of relationship marketing are given in this article. The distinctive features of the strategic direction of relationship marketing and transactional marketing with consideration of sector specification of pharmaceutical companies have been identified. The basic principles of relationship marketing for accentuation of immediate attention of a pharmaceutical enterprise have been characterized. The model of the marketing business network of a pharmaceutical enterprise with the main partners has been proposed. The characteristics of its components – relationships with customers, suppliers, competitors, contact audience and internal partnership – have been given. Expediency of aspirations of pharmaceutical companies to create a marketing business network to provide effective long-term relationships with customers has been substantiated. To implement the concept of relationship marketing it has been recommended for pharmaceutical enterprises to focus their attention to the customer value of the products offered, the high importance of the customer service and the customer loyalty.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10451
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри ЗТЛ
Наукові публікації кафедри ФММ
Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2019

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
56-64.pdf361,4 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.