Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25496
Title: Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи»
Other Titles: Experience of using the Pharmel system platform during the study of discipline “Therapeutic exercises”
Authors: Ільницька, Г. С.
Гончарук, Н. В.
Ільницька, Л. В.
Keywords: вища освіта;Pharmel;терапевтичні вправи;дистанційне навчання;e-learning;фізична терапія;higher education;therapeutic exercises;physical therapy;remote learning
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Bibliographic description (Ukraine): Ільницька, Г. С. Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи» / Г. С. Ільницька, Н. В. Гончарук, Л. В Ільницька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. - Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 79, Т. 1. – С. 142-146.
Abstract: Нині в навчальних закладах України у зв’язку з переходом на дистанційну або змішану форму навчання широко впроваджуються нові комп’ютерні, інформаційно-комунікаційні та мережеві технології. У статті розкрито можливості використання системної платформи дистанційного навчання Pharmel у професійній підготовці здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» під час вивчення обов’язкової дисципліни «Терапевтичні вправи». Використання й управління віртуальним навчальним середовищем є комплексним процесом, і освітні платформи широко застосовуються в університетах, зокрема, для управління курсами дистанційного навчання. Pharmel – це гнучке віртуальне середовище навчання з широким спектром різноманітних онлайн-інструментів, що створене на базі платформи Moodle. Розглянуто досвід використання платформи Pharmel під час вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи». Метою навчальної дисципліни «Терапевтичні вправи» є ознайомити майбутніх фахівців з основними формами й засобами лікувальної фізичної культури як основного методу фізичної реабілітації, сформувати систему знань про вплив фізичних навантажень на організм, правила дозування та контролю фізичних навантажень, відпрацювати навики розробки комплексів лікувальної гімнастики при різних захворюваннях, контролю за станом людини при виконанні фізичних вправ. Курс розроблено з урахуванням змішаної форми навчання, оскільки навчальний процес цієї дисципліни на початку семестру почався в очному режимі. Процес поділявся на 3 етапи: вивчення теоретичного матеріалу й оволодіння практичними навичками, що передбачало обов’язкове відвідування занять (очно); дистанційне навчання з обов’язковим відвідуванням лекційних і практичних занять на платформі Zoom, виконання завдань самостійної роботи, складання тестових завдань, контроль змістових модулів (дистанційно); складання підсумкового модульного контролю (дистанційно). Показано структуру дисципліни та проаналізовано використані види діяльності й ресурси
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/25496
ISSN: 2311-5491
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья.pdf424,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.